پروانه های استان های سمنان

سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی به استان های گلستان و سمنان – ۸ آذر ماه ۱۳۹۷

سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی و تیم مددکاری و رسانه ای خانه ای بی به استان های گلستان و سمنان . این بار عیادت از پروانه های استان های گلستا

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.