پروانه ها در میان مردم

مردم چقدر درباره بیماری پروانه ای می دانند؟

یک روز در کنار مردم . جامعه ما چقدر راجع به بیماران پروانه ای می داند؟

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.