خــدمات خانــه ای بــی

گــزارش تمــام اتفاقــات

خانه ای بی
درباره خانه ای بی

خانه ای بی، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. فعالیت خانه ای بی از سال 1394و در سال 1396 با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید .

منتشر شده در 29 شهریور 1400

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای شهریور ماه (سری دوم)

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 21 شهریور 1400

واریزی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 17 شهریور 1400

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای شهریور ماه

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 25 مرداد 1400

ارسال پانسمان (ویژه) بیماران پروانه ای مرداد ماه

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 25 مرداد 1400

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای مرداد ماه

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 19 مرداد 1400

ارسال پک دارو

جزئیات بیشتر