724

آموزش نحوه حمایت از بیماران ای بی از طریق اپلیکیشن ۷۲۴

از طریق لینک زیر اپلیکیشن ۷۲۴ را دانلود کنید و به راحتی از بیماران پروانه ای حمایت کنید: دانلود اپلیکیشن  

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.