خودروی اهدایی جهت جا به جایی قلک ها

جا به جایی قلک ها
خانه ای بی خدمات

با توجه به نیاز خانه ای بی جهت جا به جایی قلک ها ی بزرگ در سطح تهران و شهرستان های اطراف، یک دستگاه خودروی وانت با کمک های خیرین جهت این امر خریداری گردید و همینطور جهت جا به جایی قلک های کوچک در سطح شهر تهران نیز یک دستگاه موتور سیکلت تهیه شد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.