دربــاره خانــه ای بــی بدانیــد

موسســه غیرانتفاعــی مــردم نــهاد

خانه ای بی

خانه ای بی، به عنوان تنها موسسه حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. خانه ای بی از سال 1394 فعالیت غیررسمی خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۶ با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید. با توجه به ناشناخته بودن این بیماری در سطح کشور، فعالیت خانه ای بی در زمینه اطلاع رسانی، معرفی بیماری ای بی، تشریح گستردگی عوارض آن و آموزش مراقبت های صحیح برای بیماران متمرکز بوده است، به طوری که با جلب همکاری رسانه های گروهی و اطلاع رسانی توانسته است تا حدودی حساسیت جامعه و مسئولین را نسبت به این بیماری افزایش دهد. خوشبختانه خانه ای بی موفق شده است با آموزش مراقبت های صحیح از بیماران، کیفیت زندگی و امید به زندگی را در آنان ارتقاء بخشد و با توجه به هزینه های بالای این بیماری با جذب کمک ها، نیکوکاران و خیرین داخل و خارج از کشور و ارتباط با نهادها و سازمان های مسئول، بخشی از هزینه های درمانی بیماران را تأمین کند.

اهداف خانه ای بی

اهــــداف خــــانه ای بــــی

امیـــدوار بـــه آینـــده روشـــن

۱
شناسایی بیماران مبتلا به بیماری ای بی و برقراری ارتباطی موثر
۲
تمرکز بر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم جامعه
۳
مدیریت جذب و متمرکز کردن اهداف انسان دوستانه نیکوکاران در بخش های مادی و معنوی
۴
ایجاد عزم ملی در توجه به مسائل و مشکلات بیماری های ناشناخته
۵
همکاری و تعامل با سازمان های مردم نهاد
۶
راهنمایی و هدایت خانواده های بیماران و ارائه خدمات درمانی رایگان
۷
تأمین هزینه های درمانی بیماران از طریق جذب کمک های نیکوکاران
خانه ای بی

# بیماران پروانه ای

خــــدمات خــــانه ای بــــی

همـــراه و همیـــار شـــما

خانه ای بی

به صورت ماهیانه

پک پانسمان

به صورت ماهیانه

پک دارو

به صورت ماهیانه

بسته های بهداشتی

بسته های عیدانه

بسته کرونا

به صورت ماهیانه

کمک هزینه های معیشتی

کمک هزینه بالن

کمک هزینه های دندانپزشکی

به صورت ماهیانه

هدیه تولد

کمک هزینه های درمانی

کمک هزینه کفن و دفن

به صورت ماهیانه

پک پانسمان

به صورت ماهیانه

پک دارو

به صورت ماهیانه

بسته های بهداشتی

بسته های عیدانه