حمایــت هــای مادی نیکوکاران

دســت در دســت هــم دهیــم بــه مهــر

خانه ای بی
حمایت مادی

نحوه واریز کمک های نقدی به حساب خانه ای بی بدین صورت می باشد که شما نیکوکار محترم و مهربان می توانید از روش های زیر برای کمک مالی به بیماران پروانه ای اقدام نمایید و در این راه ما را همراهی کنید . بانک هایی که این مرکز در آنها دارای حساب میباشد به شرح ذیل است: بانک ملت بانک پاسارگاد بانک ملی بانک پارسیان بانک سامان بانک شهر بانک سپه

زندگی شاید به کوتاهی پرواز پروانه ای باشد و کمک امروز تو لبخندی خواهد شد بر لبان زخمی یک پروانه...

لطفا پیش از پرداخت از خاموش بودن فیلترشکن خود اطمینان حاصل کنید.

قابل پرداخت با تمامی کارت های عضو شبکه شتاب

کپی کنید

کارت های عضو شبکه شتاب

انتقال کارت به کارت

6104 - 3376 - 5054 - 5807
کپی کنید

از مبدا کلیه کارت های بانکی

انتقال بین بانکی ( شبا )

IR070120020000007830000090
کپی کنید

مراجعه به شعب بانک ها

واریز به حساب بانکی

7830000090

از مبدا کلیه کارت های بانکی

انتقال بین بانکی ( شبا )

درگاه پرداخت بانک ملت
درگاه پرداخت بانک ملی (سداد)
درگاه پرداخت بانک پارسیان

شماره گیری با تلفن همراه

کد دستوری موبایل

7020#*1* 2863604#*3*741* 18#*2*0*724* 985#*724*

برنامه های کاربردی حامی خانه ای بی

با دانلود و نصب هر کدام از اپلیکیشن ها، میتوانید حامی پروانه ها باشید