پک پانسمان

گزارش خدمات خانه ای بی

خانه ای بی
ارسال پانسمان

یکی از نیازهای اساسی بیماران پروانه ای، پانسمان است. اما به دلیل نوع زخم و حساسیت بالای پوست، این بیماران به پانسمان های ویژه احتیاج دارند.