پیگیری معیشت بیماران پروانه ای در جلسه با ریاست محترم دیوان محاسبات کشور

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

مدیر عامل محترم خانه ای بی به همراه تنی چند از ائمه جمعه و جماعات و نیز تعدادی از روحانیون فعال در زمینه های اجتماعی و اقتصادی به منظور پیگیری معضلات معیشتی آحاد جامعه و همچنین بیماران مظلوم پروانه ای،در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ دیداری را با ریاست محترم دیوان محاسبات کشور انجام دادند

پای آواز پروانه ها…
همانگونه که همگان استحضار دارند، نقش دیوان محاسبات کشور به عنوان نهادی ناظر بر عملکرد دستگاه های مربوطه کاملاً اساسی و ضروری است و به همین دلیل در جلسه مذکور بر آن تأکید شد. همچنین لازم به ذکر است که ریاست محترم خانه ای بی در این جلسه، نکات مهمی را در خصوص نقش حیاتی پانسمان ها در زندگی بیماران پروانه ای ابراز داشتند و بر لزوم شفاف سازی در مورد برخی سازمانها که ردیف بودجه دولتی برای رسیدگی به بیماران خاص و به خصوص پروانه ای دارند، نظیر بنیاد امور بیماریهای خاص و وزارت بهداشت، تاکید کردند.
به یقین جلسات اینچنینی برای پیگیری امور مربوط به بیماران پروانه ای با سازمان های مربوطه تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت و خانه ای بی با تمام همتش در کنار پروانه ها ایستاده است.

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود