کمک هزینه معیشت

گزارش خدمات خانه ای بی

خانه ای بی
گزارش کمک هزینه معیشت

خانه ای بی با کمک شما نیکوکاران گرامی ماهیانه پانصد هزار تومان برای همه پروانه ای ها واریز میکند.