اخبار و مقاله های خانــه ای بــی

گــزارش تمــام اتفاقــات

خانه ای بی
آخرین و اخبار و مقاله های خانه ای بی خانه ای بی، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. فعالیت خانه ای بی از سال 1394 و در سال 1396 با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید

منتشر شده در 1 مرداد 1403

درد بیماران پروانه ای …

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 6 تیر 1403

در عید سعید غدیر میزبان پروانه ها شدیم …

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 24 خرداد 1403

جشن تولد پروانه های بهاری در خانه ای بی

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 22 خرداد 1403

دیدار با بیماران پروانه ای در شهرستان تویسرکان

جزئیات بیشتر