آشنایــی بــا اعــضاء خانــه ای بــی

بــا کــمک یکدیگــر پیــروز میشویــم

خانه ای بی
سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی

سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی

موسس , مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

هیات مدیره "خانه ای بی" شامل هشت عضو دائم و یک عضو علی البدل و یک بازرس می باشد. سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی به عنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره فعالیت می نماید و کلیه تصمیم گیری های خانه ای بی اعم از انواع خدمات ارائه شده به بیماران و دیگر هزینه ها، توسط هیات مدیره اتخاذ می گردد. سه نفر از اعضای اصلی هیات مدیره، پزشکان متخصص در زمینه بیماری ای بی می باشند و به عنوان مشاور پزشکی در خانه ای بی فعالیت می نمایند. کلیه اعضای هیات مدیره دارای سابقه طولانی در رابطه با بیماری ای بی بوده و از بدو تاسیس خانه ای بی، همراه این مجموعه می باشند .

سعیده هاشمی

عضو هیئت مدیره

سعیده هاشمی

روزبه خلج

عضو هیئت مدیره

روزبه خلج

محمد خردمند

عضو هیئت مدیره

محمد خردمند

دکتر رضا رضایی

عضو هیئت مدیره

دکتر رضا رضایی

دکتر فهیمه عبدالهی مجد

عضو و نایت رئیس هیئت مدیره

دکتر فهیمه عبدالهی مجد

دکتر افشین نوری

عضو هیئت مدیره

دکتر افشین نوری

دکتر محمدمهدی پرویزی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمدمهدی پرویزی