تاریــخچه خــانه ای بــی

خانه ای بی
درباره خانه ای بی

خانه ای بی، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است.

انجمن خیریه حمایت از بیماران پروانه ای (خانه ای بی)، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. خانه ای بی از سال 1394 فعالیت غیررسمی خود را آغاز کرد و در سال 1396 با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید . خانه ای بی در انتهای سال 1396 با بیش از 1000 بیمار تحت پوشش، در برخی زمینه ها، نیازمند گسترش بود. از آن جمله می توان به گسترش در بخش پزشکی و درمانی و همینطور خدمات مددکاری اشاره نمود. همچنین، محیطی مناسب جهت استراحت بیماران، فضایی جهت برگزاری جشن ها و مراسمات و محیط اداری بزرگتر، از دیگر نیازهای خانه ای بی بود . به همین جهت با همکاری نیکوکاران و خیرین محترم، در خرداد ماه 1397، ساختمانی مستقل با هدف گسترش خانه ای بی در تمام زمینه ها، خریداری شد. این ساختمان علیرغم شرایط مناسب، نیاز به برخی تغییرات داشت تا در نهایت آمادگی پذیرا بودن از بیماران پروانه ای و خانواده ایشان را داشته باشد که در راستای این هدف، کلیه نقشه های ساختمان به منظور بهینه سازی فضا، تغییر نمود .

پرســش و پاســخ هــای متــداول

بـــه نیازهـــای شـــما پاســـخ داده ایـــم

بـــا مـــا در ارتبـــاط باشیـــد