خدمات خانه ای بی به بیماران پروانه ای

گــزارش کمک های نقدی و بسته های حمایتی

خانه ای بی

مجموعه خدمات حمایتی و درمانی که خانه ای بی به بیماران و خانواده ایشان به صورت ماهانه ارائه می نماید شامل : ارسال بسته های بهداشتی، دارویی و پانسمان با توجه به شدت بیماری و زخم ، بسته های حمایتی خوراک و پوشاک، ارائه خدمات درمانی، مالی، مشاوره ای و آموزشی، اقدامات لازم برای جراحی بیماران ( کمک هزینه بالن - جراحی مری و جراحی‌های ترمیمی، دندانپزشکی - رفت و آمد و اقامت)، کمک هزینه معیشتی ماهیانه، کمک ویژه به ایتام و سادات، عیدانه، هدیه تولد، کمک های معیشتی اضطراری، کمک در تهیه شیر خشک و پوشک، برآورده کردن خواسته بیماران از طریق طرح «درخت آرزوها» و ...