آموزش نحوه حمایت از بیماران ای بی از طریق اپلیکیشن ۷۲۴

آموزش فرهنگ سازی

از طریق لینک زیر اپلیکیشن ۷۲۴ را دانلود کنید و به راحتی از بیماران پروانه ای حمایت کنید:

دانلود اپلیکیشن

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.