ابلاغیه مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور

اصلاحیه ضوابط اجرایی بهره مندي از معافیت ماده ۱۷۲ برای موسسات و اشخاص کمک کننده

خانه ای بی

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ….

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر اصلاحیه های بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارات ، «موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (خانه ای بی)» جهت اجرا ارسال می گردد.

شایان ذکر است بهره مندی موسسه فوق الذکر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ می باشد.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود