ارسال پانسمان بیماران پروانه ای فروردین ماه

EB home package
خدمات

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه تعداد ۳۶۵ پک پانسمان مپیلکس برای ۳۶۵ نفر از عزیزان پروانه ای ارسال شد.

گزارش عملکرد به حضور شما همراهان عزیز تقدیم می گردد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.