ارسال پانسمان بیماران پروانه ای مرداد ماه

Eb_patients
خدمات

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۱۹ مرداد ماه سهمیه پانسمان مرداد ۱۴۰۰ ماه برای عزیزان ارسال گردید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.