ارسال پک دارو و درمان مخصوص بیماران پروانه ای توسط خانه ای بی

Eb_patients
خدمات

خانه ای بی به منظور برقراری رفاه بیماران پروانه ای و تامین نیازهای دارویی و درمانی آنان ماهیانه اقدام به ارسال پک های دارویی و درمانی برای عزیزان‌ پروانه‌ای می نماید. محتویات پک های دارویی و درمانی کمک می کند تا  خانواده های محترمشان با رفاه و امکانات بیش‌تر به مداوا و مراقبت از پروانه ها بپردازند.

خرسندیم که اعلام کنیم مورخ سی ام فروردین ماه ۱۳۹۹  با همت و همراهی شما خیرین نیکوکار برای تعداد ۶۱۸ نفر از بیماران مبتلا به ای بی پک دارو و درمان ارسال شد.

گزارش هزینه کرد و جزئیات پک دارو و درمان به تفکیک اقلام ارسالی به حضورتان تقدیم می شود.

 

eb-home-farvardin

eb-home-farvardin

Full pack

Full pack

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients
Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Package-for-patients

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.