توقیف محموله نفتی آمریکایی در راستای شکایت حقوقی بیماران پروانه ای علیه آمریکا

بیانیه حقوقی خانه ای بی

خانه ای بی

آثار زیان بار تحریم ها بر حقوق اولیه انسانی …

در پی اعمال تحریم های جنایتکارانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا ، سال هاست بیماران پروانه ای به پانسمان مخصوص دسترسی کافی ندارند که سبب  آسیب های شدید جسمانی، روحی و روانی متعدد بر این بیماران و خانواده های آنان گردیده ، تا جایی که عده قابل توجهی جان خودشان را از دست دادند. اقدامات حقوقی و قانونی علیه آمران و مباشرین این جنایت به وکالت از جانب ۲۹۵ تن از خانواده های پرونده شامل قربانیان و خانواده بازماندگان پیگیری و شکایت در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه امور بین الملل تهران به خواسته تقاضای صدور حکم قضایی مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت مادی ، معنوی و تنبیهی به استناد قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۰ مطرح گردیدو فرآیند قانونی ابلاغ و جلسه رسیدگی دادگاه در سال ۱۴۰۰ برگزار گردید.

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود