خانه ای بی میزبان پروانه های سیستان و بلوچستان

خانه ای بی

بخند و به آینده امید وار باش و بدان که
به پاس شادی های تو یک روز خوب خواهد آمد

خانه ای بی در زمستان ۱۴۰۲ میزبان بیماران پروانه ای سیستان و بلوستان شد، چه زیباست قدم در راه پروانه ها نهادن و شاهد لبخندشان بودن …

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود