دیدار با بیماران پروانه ای در شهرستان تویسرکان

بــا نیاز و مشکــلات بیمــاران آشنــا شویــم

خانه ای بی

پای درد و دل بیماران پروانه ای نشستیم …

زندگی با تمام زیبایی هایش، با تمام روزهای تلخ و شیرینش، موهبتی است بی بدیل از سوی پروردگار و حق حیاتی توام با پیشرفت و شکوفایی، در این هدیه زیبای خداوند برای یکایک مردم گنجانده شده است. خواه سالم باشند، خواه بیمار مادامی که در این دنیا به سر می برند حق دارند از این نعمت بزرگ بهره مند گردند و راهی را متناسب با شرایط روحی و جسمی شان پیدا کنند به سوی سعادت. بچه های پروانه ای نیز مانند بچه های دیگر در همین جامعه نفس می کشند و بزرگ می شوند و چقدر اندوهبار است، برای آنهایی که با تمام سختی‌ها درس خوانده اند و با هزاران امید به دانشگاه رفته اند کاری وجود نداشته باشد برای پیشرفت… آنچه در این ویدئو تقدیم نگاه پر مهرتان می شود حرف دل همین بچه هاست، که ساکن همدان شهرستان تویسرکان هستند، باشد که برسد به گوش مسئولان امر و نمایندگان محترم استان همدان …

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود