دیدار با بیمار پروانه ای

چابهار روستای کمبل بالا

خانه ای بی

از نزدیک رنجهایشان را لمس میکنیم

دنیای یک دختر نوجوان پراست از آرزوی های رنگارنگ هیچ تفاوتی نداردکه در کجا متولد شده باشد ، خواه تهران باشد خواه روستایی در سیستان و بلوچستان …

دختر ها پراز حست زندگی هستند، حال تصورکنید دخترکی راکه تمام تنش پوشیده اززخم وتاول است دست هایش از شدت تاول جمع شده اند و بینایی یک جشمش را نیز از دست داده است اما با این حال زیباترین لباسش را به تن کرده و امید دارد به آینده ، از حدیثه پروانه ای می گویم او تنها چهارده سال دارد و وقتی در روستای کمبل بالا، میهمانش بودیم به او قول دادیم که پیگیر امور درمانی اش در تهران بشویم و به لطف پروردگارو حمایت های شما مردم نازنین حدیثه به تهران آمد و امروز حال او بهتر است . هرچند که با تمام وجود امیدواریم روزی سیستان و بلوچستان آنقدر پیشرفت کند که کلیه امور درمانی بیماران پروانه ای در همان محل سکونتشان قابل انجام باشد

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود