سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

EB home package
خدمات

پانسمان مپیلکس یکی از مهم ترین نیازهای بیماران مبتلا به ای بی است. هر بیمار پروانه ای با توجه به شدت بیماری در هر دو الی سه روز به یک پک پانسمان نیاز دارد. این پک ها ، از سال ۱۳۹۵ تا به امروز توسط خانه ای بی برای بیماران پروانه ای نیازمند به پانسمان ارسال می شود.

۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ پک های پانسمان برای بیماران پروانه ای ارسال شد.

گزارش سال ۱۳۹۸

ebhome

گزارش کلی

eb_panseman

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.