فراخوان جلب مشارکت حامیان بیماران پروانه ای – نظر سنجی

اطلاعات عمومی خانه ای بی فرهنگی

خانه ای بی، در راستای برقراری ارتباطی موثر با حامیان خود در فضای مجازی و دریافت نظرات و پیشنهادات آنان، از شما عزیزان دعوت به عمل می آورد فرم نظر سنجی حامیان را تکمیل فرمایید.

این عمل صرفا با هدف شناسایی هر چه بیشتر نیاز کاربران و ایجاد ساز و کاری جهت برقراری ارتباط متقابل در آینده و در بستر های دیگر می باشد.

لینک شرکت در نظر سنجی:

http://bit.ly/ebsr1

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.