مستند بازدید و عیادت از بیماران پروانه ای جنوب استان تهران – قسمت دوم

بیماران پروانه ای جنوب استان تهران
خانه ای بی خدمات سفر استانی فرهنگی کودکان پروانه ای ویدئو کلیپ

بازدید و عیادت از بیماران پروانه ای جنوب استان تهران

قسمت دوم – بازدید از پروانه نازنین، محدثه ۱۰ ساله

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.