واریز عیدانه به حساب بیماران پروانه ای اسفندماه ۱۳۹۹

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

خدا را شاکریم که در تمام روزهای سالی که گذشت همراهان و همقدمانی حامی و دلسوزی همچون شما داشتیم. خوش خبریم که اعلام کنیم به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ برای تعداد ۷۳۱ نفر از عزیزان پروانه ای مبلغ ۵۰۰/۰۰۰۰ به عنوان عیدانه سال نو به حساب شخصی ایشان واریز شد. در ادامه گزارش عملکرد واریزی فوق […]

خدا را شاکریم که در تمام روزهای سالی که گذشت همراهان و همقدمانی حامی و دلسوزی همچون شما داشتیم. خوش خبریم که اعلام کنیم به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ برای تعداد ۷۳۱ نفر از عزیزان پروانه ای مبلغ ۵۰۰/۰۰۰۰ به عنوان عیدانه سال نو به حساب شخصی ایشان واریز شد.

در ادامه گزارش عملکرد واریزی فوق ارائه می شود.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود