واریز عیدانه به حساب بیماران پروانه ای اسفندماه ۱۳۹۹

خدمات

خدا را شاکریم که در تمام روزهای سالی که گذشت همراهان و همقدمانی حامی و دلسوزی همچون شما داشتیم. خوش خبریم که اعلام کنیم به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ برای تعداد ۷۳۱ نفر از عزیزان پروانه ای مبلغ ۵۰۰/۰۰۰۰ به عنوان عیدانه سال نو به حساب شخصی ایشان واریز شد.

در ادامه گزارش عملکرد واریزی فوق ارائه می شود.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.