واریز عیدی به مناسب عید قربان – ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷

عید قربان
خانه ای بی خدمات فرهنگی

به مناسبت فرارسیدن عید قربان در تاریخ سی ام مرداد ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۱ نفر از بیماران تحت پوشش جمعا به مبلغ ۲٫۶۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان عیدی در قالب کمک هزینه های دارو و درمان پرداخت گردید. خانه ای بی بر خود لازم می داند نسبت به مردم نیکوکار و خیرخواه کشور که با مشارکت بی شائبه خود، انجام این دست خدمات را محقق می سازند، کمال تشکر و قدردانی را ابراز نماید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.