واریز کمک هزینه دارو و درمان سهمیه دی ماه ۱۳۹۷

خانه ای بی خدمات

کمک هزینه دارو و درمان دی ماه ۱۳۹۷ امروز برای ۵۳۳ نفر از بیماران تحت پوشش واجد شرایط واریز شد.

امروز مورخ ۱۲ دی ماه، کمک هزینه دارو و درمان در قالب پرداختی های ماهانه برای هر نفر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا ۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.