واریز کمک هزینه دارو و درمان

خدمات

به شکرانه خداوند و با مهر شما عزیزان به مناسبت شب یلدا برای تعداد ۷۹۵ از نفر از عزیزان پروانه ای مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمک هزینه دارو درمان واریز شد.

گزارش عملکرد واریزی های مذکور به حضور شما عزیزان ایفاد می گردد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.