واریز کمک هزینه ماهیانه – مهر ماه ۱۳۹۸

EB home service
خانه ای بی خدمات

کمک هزینه ماهیانه بیماران پروانه ای واریز شد.

در ادامه طرح ماهیانه واریز کمک هزینه های نقدی بیماران پروانه ای، این بیماران، سهمیه مهر ماه خود را دریافت نمودند.

خانه ای بی در این مرحله برای ۵۷۵ نفر از بیماران مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا ۵۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز نمود.

 

گزارش کلی واریز تمامی مراحل کمک هزینه دارو و درمان را در اینجا ببینید

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.