واریزی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه

EB home service
خدمات

به شکرانه الهی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه برای ۸۰۲ نفر از پروانه های ایران زمین هر یک دو میلیون ریال واریز شد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.