گزارشی از یک عیادت – شهر دزفول – ۵ مهر ماه ۱۳۹۷

خانه ای بی خدمات سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی فرهنگی ویدئو کلیپ

گزارشی از یک عیادت

پیرو دریافت گزارشی از شهر دزفول، از شرایط حاد بیماری به نام علی منصوری، ۱۴ ساله مطلع شدیم
به همین جهت به سرعت مقدمات سفر به دزفول و عیادت از این بیمار فراهم گردید و تیمی از خانه ای بی به همراه مدیرعامل مجموعه
حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، جهت رسیدگی به وضعیت این بیمار ظرف چند ساعت در منطقه حاضر شد.
مستند پیش رو، گزارشی است از عیادت از این بیمار دردمند و رسیدگی به مشکلات او

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.