گزارش ارسال پانسمان سال ۱۳۹۸

بــا نیاز بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

حامی بیماران پروانه ای هستیم …

خانه ای بی تنها نهاد رسمی حمایت از بیماران پروانه ای پانسمان ها به صورت دوره ای برای مددجویان ارسال می کند. گزارش ارسال پانسمان ها به شرح ذیل است:

 

 

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود