ارسال سهمیه پانسمان فروردین ماه ۹۷

پانسمان خانه ای بی خدمات

خانه ای بی، با افتخار اعلام می کند این ماه نیز با همکاری و همیاری شما خیرین محترم توانست سهمیه پانسمان مخصوص را برای ۴۵۵ نفر ارسال کند.
طبق روال هر ماه، با توجه به نیاز مبرم بیماران، بسته های پانسمان میپلکس به ارزش تقریبی ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تهیه گردید و از طریق پست به آدرس بیماران ارسال شد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.