جواب به تمام سوالات شما پیرامون بیماری ای بی در برنامه یک گام تا سه نقطه توسط مدیرعامل محترم خانه ای بی

تعریف بیماری ای بی
سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی ویدئو کلیپ

از بیماری ای بی چه می دانید؟ این بیماری چگونه به وجود می آید و علایم آن چیست؟ خانه ای بی چگونه تاسیس شد و چه خدماتی به بیماران پروانه ای ارائه می دهد؟ مدیرعامل محترم خانه ای بی در برنامه یک گام تا سه نقطه به تمام سوالات شما دراین باره پاسخ می دهند.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.