بازدید شهردار منطقه سه تهران دکتر سلیمی و آقای حمید استیلی از خانه ای بی

گــزارش تصویری اتفاقــات

خانه ای بی

بازدید شهردار محترم منطقه سه تهران جناب اقای دکتر سلیمی و معاونین به همراه جناب آقای حمید استیلی سرمربی تیم ملی امید ایران از خانه ای بی

بازدید شهردار منطقه سه تهران دکتر سلیمی و آقای حمید استیلی از خانه ای بی
تصویر 1 از 17