گزارش تصویری اختتامیه گالری آثار هنری بیماران پروانه ای – 28 تیرماه 1398

گــزارش تصویری اتفاقــات

خانه ای بی

اختتامیه گالری آثار هنری بیماران پروانه ای و بازارچه خیریه خانه ای بی با حضور میهمانان ویژه و نیکوکاران و حامیان پروانه ها

گزارش تصویری اختتامیه گالری آثار هنری بیماران پروانه ای – 28 تیرماه 1398
تصویر 1 از 15