گزارش: سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی

پانسمان خانه ای بی خدمات
از اصلی ترین خدمات خانه ای بی، ارسال پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای می باشد. این پانسمان ها در کاهش درد و بهبود وضعیت بیماران تاثیر به سزایی دارد.
گزارش ارسال پانسمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد.

گزارش سال ۱۳۹۵

گزارش سال ۱۳۹۶

گزارش سال ۱۳۹۷

 

گزارش سال ۱۳۹۸

گزارش کلی

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.