پروانه ای که فقیر بود

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

واقعیت این است که فقر، فقط یک مفهوم اقتصادی نیست و این پدیده، چالش های فکری و اخلاقی نیز پیش روی انسان میگذارد.

مشکلات فقر صرفا منحصر به پیامدهای خود فقر نمیباشد.

بلکه مشکلات این معضل اجتماعی زمانی شدت پیدا میکند که با بیماری ادغام شود

در ادامه گزارش تاثیر فقر بر بیماران پروانه ای در ماهنامه تخصصی توانا را مطالعه کنید

دانلود نسخه pdf مجله توانا فقر و بیماری پروانه ای

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود