ارسال پک دارو و درمان مخصوص بیماران پروانه ای

Eb_patients
خدمات

بیماری ای بی یک بیماری پوستی است و این موضوع اهمیت بهداشت و مراقبت پوست بیماران را روشن می کند. پوست بیماران همواره در معرض خشک شدن، سوزش، خارش و تاول های شدید است. مراقبت روزانه، استحمام و استفاده از کرم های بهداشتی تا حدی از پیشرفت زخم ها و تاول های بیماران پیشگیری می کند.

به همین منظور خانه ای بی متناوبا برای بیماران تحت پوشش پک های دارو و درمان برای بیماران پروانه ای ارسال می کند.

به شکرانه خداوند موفق شدیم بار دیگر برای تعداد ۷۱۳ نفر از عزیزان پروانه ای پک دارو و درمان از طریق اداره پست ارسال کنیم.

گزارش عملکرد خدمت شما عزیزان تقدیم می شود.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.