ارسال پانسمان بیماران پروانه ای، مرداد ماه ۱۳۹۹

EB home package
خدمات

درمان پذیر نبودن بیماری ای بی بخش دردناک این بیماری است اما این بدان معنا نیست که قابل کنترل نیست. زخم ها و عفونت بیماران پروانه ای اگر به موقع رسیدگی  شوند در کاهش درد و رنج بیماران مبتلا به ای بی نقش عمده ای دارند. به همین منظور پانسمان های مخصوص مپیلکس با ویژگی های مخصوص مانند عدم چسبندگی به پوست فرد زمان تعوبض و محافظت از تاول ها در برابر آلودگی و… موجب آسودگی و آرامش بیماران پروانه ای است.

خدا را شاکریم که توانستیم بار دیگر در مرداد ماه ۱۳۹۹ پانسمان مخصوص مپیلکس را برای تعداد ۲۱۵ نفر از عزیزان پروانه ای ارسال کنیم. گزارش هزینه کرد و ارسال پانسمان ها به حضور ایفا می گردد.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.