واریز کمک هزینه شهریور ماه 1399

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

خرسندیم که با همراهی شما عزیزان و با پشتیبانی شما خیرین بزرگوار توانستیم بار دیگر لبخند امیدواری را بر لبان بیماران پروانه ای بنشانیم. به اطلاع می رسانیم مورخ پنجم شهریورماه مبلغ 2000000 ریال برای تعداد 490 از بیماران پروانه ای که فرآیند ثبت نام در سایت خانه ای بی را  انجام داده اند، واریز […]

خرسندیم که با همراهی شما عزیزان و با پشتیبانی شما خیرین بزرگوار توانستیم بار دیگر لبخند امیدواری را بر لبان بیماران پروانه ای بنشانیم.

به اطلاع می رسانیم مورخ پنجم شهریورماه مبلغ 2000000 ریال برای تعداد 490 از بیماران پروانه ای که فرآیند ثبت نام در سایت خانه ای بی را  انجام داده اند، واریز گردید.

امیدواریم بتوانیم با حمایت های شما عزیزان هر روز بهتر از گذشته خدمت رسان دردمندترین بیماران جهان باشیم.

پروانه ها به مهر شماست که به رسیدن روزهای خوب امیدوارند.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

خانه ای بی