درخت آرزو ها

آرزوی سفر به جام جهانی بیمار پروانه ای

آرزوست دیگر …نمیدانی دلخواسته ها چگونه میشود که دلت را بیتاب میکند …گاهی اما میگویند دنیا انقدر بزرگ نیست که تمام حواسش را جمع ک

گزارش: درخت آرزوها

بیماران پروانه ای تحت پوشش خانه ای بی، می توانند با شرکت در طرح درخت آرزوها، شیرینی برآورده شدن آن را تجربه کنند. این طرح با مشارکت مستقیم ن

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.