آرزوی سفر به جام جهانی بیمار پروانه ای

جام جهانی
خانه ای بی خدمات کودکان پروانه ای

آرزوست دیگر …نمیدانی دلخواسته ها چگونه میشود که دلت را بیتاب میکند …گاهی اما میگویند دنیا انقدر بزرگ نیست که تمام حواسش را جمع کند به آرزوی تو…میدانی گاهی اما گوشت را بدهکار این حرفها نمیکنی و دلت را به دریا میزنی و همچنان آرزو میکنی چون میدانی خدا اگر بخواهد تمام کائنات را جفت و جور میکند تا تو براورده شدن آرزویت را با چشمهایت خودت ببینی…محمدرضا دانشی بیمار پروانه ای عزیز خانه ای بی سال گذشته در جشنواره سلامت گفت :آرزو دارم بازی های جام جهانی را از نزدیک ببینم.هنوز هم دیر نشده است…دنیا هنوز هم ادمهای خوب دارد

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.