سفر بیماران پروانه ای شهر قم به عتبات – کلیپ بدرقه

خانه ای بی خدمات فرهنگی کودکان پروانه ای

با تشکر از مسئولین حراست فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) که مقدمات تهیه این گزارش تصویری را فراهم آوردند.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.