عیادت از بیماران پروانه ای استان تهران – ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

بیماران پروانه ای
خانه ای بی سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی کودکان پروانه ای ویدئو کلیپ

عیادت مدیرعامل خانه ای بی و دکتر شادنوش، مدیریت مرکز پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت، از بیماران پروانه ای استان تهران.

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.