گزارش ویدئویی از ۳ روز جشن گالری آثار هنری بیماران پروانه ای

اطلاعات عمومی جشن خانه ای بی فرهنگ سازی گزارش تصویری ویدئو کلیپ

گزارش ویدئویی از ۳ روز جشن گالری آثار هنری بیماران پروانه ای

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.